Revízia regálov

Vážení zákazníci,

radi držíme krok s dobou, preto Vám ako novinku ponúkame pravidelné ročné kontroly technického stavu regálov, čiže revízie. Tieto revízie vykonávame v spolupráci s naším obchodným akreditovaným partnerom v rámci celej Českej republiky a čiastočne Slovenska. Dovoľte, aby sme Vám túto službu viac priblížili v 5 bodoch uvedených nižšie:

Prečo sa revízie regálov vykonávajú?

Revízie regálov sa vykonávajú z povinnosti nariadenia vlády č.378/2001 Sb., kedy zamestnávateľ je povinný pre svojich zamestnancov zabezpečiť bezpečné prostredie pre výkon práce. Týmto sa rozumie zabezpečiť bezchybný stav všetkých technických zariadení, teda aj regálov. Snahou je zabrániť zrúteniu regála, alebo jeho časti, ako aj predísť ujme na zdraví a výrobku skladovaného v regáli.

Ako sa revízie regálov vykonávajú?

Revízie vykonávame podľa platnej normy ČSN EN 15635 a to najmenej 1x za 12 mesiacov tak, ako ukladá nariadenie vlády. Revízia je najmä vizuálna, so zameraním predovšetkým na nosné prvky regálovej konštrukcie. Prípadné odchýlky, priehyby a pod., sú merané laserom, alebo vodováhou. V praxi to funguje tak, že revízny technik obchádza regály a spisuje ich technický stav. Tieto zápisky potom slúžia ako podklad pre vypracovanie revíznej správy, ktorá je následne doručená zákazníkovi.

 Na čo je revízia zameraná?

Samotná revízia je zameraná na nasledujúce body:

  • Stav rámov, stĺpov a priečok
  • Stav, priehyb a zaistenie nosníkov a políc
  • Označenie regálov a ich nosností
  • Stav kotvenia regálov
  • Stabilita
  • Tuhosť spojov
  • Zvislosť a vodorovnosť
  • Príslušenstvo a sprievodná dokumentácia

Čo všetko je v revízii obsiahnuté?

Počas revízie je každý regál označený kontrolnou a evidenčnou nálepkou a je mu pridelené evidenčné číslo (pokiaľ ho ešte nemá). Ak je na regáli nájdený nedostatok v podobe poškodeného diela, je tento diel označený farebnou nálepkou (podľa normy – zelená, žltá, alebo červená). Revízia ďalej obsahuje vypracovanie revíznej správy a evidenciu prevádzkovaných regálov. Ak je to potrebné, je táto evidencia prehľadne spracovaná aj v elektronickej podobe pre lepšiu orientáciu. Revízia vždy obsahuje poistné krytie, a to do výšky 5 000 000 Kč. V revízii je kalkulovaný výjazd revízneho technika + čas strávený na ceste, vykonanie samotnej revízie, vypracovanie a vystavenie revíznych protokolov, vrátane záveru, s vyhodnotením a príslušným odporúčaním na odstránenie zistených nedostatkov.

Aký je výsledok kontroly?

Za výsledok kontroly považujte získanie kompletnej revíznej správy a evidencie. Táto revízna správa potom ďalej slúži ako doklad pre kontrolu bezpečnosti práce, či už interným BOZP technikom, alebo iným kontrolným orgánom, ako napr. oblastným inšpektorátom bezpečnosti práce.

Radi pre Vás pripravíme kalkuláciu revízie regálov vo Vašej firme, a to úplne zadarmo. V prípade záujmu o cenovú ponuku nás prosím kedykoľvek kontaktujte.  Radi Vám tiež odpovieme na akékoľvek otázky.